Strategija

Vizija

Vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto bendruomenėje.

Misija

Efektyviai atstovaudami Vilniaus universiteto studentams bei puoselėdami universitetinę kultūrą, kuriame palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

Vertybės ir veiklos principai

  • Atvirumas;
  • Atsakomybė;
  • Veiklos kokybė;
  • Vieningumas;
  • Tobulėjimas.

Vadovaudamasi šūkiu „Vieningai Už Studentų Ateitį!“ VU SA 2013 m. gegužės 11 d. ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje pasitvirtinto ilgalaikę 2013-2018 m. veiklos strategiją, kurios įgyvendinimas sukurs sąlygas dar geresniam VU studentų atstovavimui

Strateginės kryptys

 

1. Poreikiais grįstas studentų atstovavimas

VU SA yra suvokiama kaip ekspertinė organizacija, turinti platų atstovavimo spektrą – VU SA atstovai veikia visose Universiteto institucijose ir daugybėje nacionalinių organų. Dėl ekspertų kompetencijos didėja VU SA rezultatyvumas, sprendžiant studentams kylančias problemas bei kuriant jiems palankesnę sistemą, bet neabejotina, jog tokių ekspertų dar trūksta.

VU SA vis dar nesugeba užtikrinti, jog atstovai visuose lygmenyse būtų pakankamai kompetentingi. Vis dar kyla sunkumų užtikrinant profesionalų studentų konsultavimą. Nors situacija gerėja, viena didžiausių šio laikotarpio silpnybių VU SA įvardija nepakankamą ryšį su studentais – tiek renkant jų nuomones, tiek informuojant apie pasiektus rezultatus, išspręstas problemas. Viešindami informaciją studentams nesugebame jos pakankamai aktualizuoti, dėl to dalies studentų ji nepasiekia.

VU SA didžiausia matoma grėsmė yra susijusi su nestabilumu ir nevaldomais bei sunkiai prognozuojamais pokyčiais visuose lygmenyse. Neabejotina grėsme laikomas pasiektos įtakos mažėjimas. Kita vertus, didžiausia galimybe VU SA laiko atstovavimo II ir III pakopos studentams plėtrą, kartu užsitikrinant didesnį studentų pasitikėjimą, leisiantį daryti didesnę įtaką.

2. Stipri studentų savivalda

VU SA daro daugybę mokymų savo nariams, bet didelė jų dalis orientuota į pirmakursius ar jaunesnius atstovybės narius. Taip pat ir kasdienėje veikloje daugiau dėmesio yra skiriama pirmakursiams, kas neretai lemia vyresnių žmonių pasitraukimą. VU SA trūksta bendro identiteto, ne visi VU SA struktūriniai dariniai supranta, jog jie yra organizacijos dalis. Proveržio galimybę VU SA mato aktyvesniame darbe su vyresniais nariais bei studentų savivaldos Alumni.

VU SA turi pinigų rezervą bei ganėtinai diversifikuotą pajamų struktūrą, tačiau dalis pajamų šaltinių nėra stabilūs, todėl VU SA mano, jog yra būtina plėsti socialinių paslaugų studentams paketą bei tobulinti ir plėsti turimą infrastruktūrą. VU SA yra susikūrusi gerai veikiančią IT infrastruktūrą, kuri kasmet plečiama, tačiau  yra jaučiamas patalpų stygius. Organizacijoms nariams trūksta gebėjimų planuoti lėšas bei atsakomybės saugant bendrą turtą.

Esame parengę daug įvairių metodinių priemonių, padedančių vykdyti veiklą, veikla yra planuojama, tačiau trūksta sistemiškumo bei kasdienės veiklos kokybės standartų ir aprašų. VU SA pasigendama organizacinės kultūros, užtikrinančios efektyvų patirties perdavimą.

VU SA toliau plečiantis ir didėjant veiklų spektrui, taps nebeįmanoma suvaldyti visų procesų, tad vienas svarbiausių ateities darbų – vadybinių sistemų kūrimas bei taikymas.

3. Darni, atvira ir universitetines tradicijas puoselėjanti bendruomenė

Turime gilias padalinių dienų tradicijas, kurios sutraukia nemažą dalį bendruomenės. Kita vertus, trūksta renginių, tradicijų, kurios plačiau ir dažniau vienytų viso Universiteto bendruomenę; yra didelių su partneryste bei lygiavertiškumu susijusių problemų. VU SA grėsme mato dar didesnę padalinių decentralizaciją, atsiskyrimą ir bendro Universiteto identiteto praradimą, bet kaip galimybę įvardija akademinių renginių skaičiaus didinimą bei nuolatinį jų organizavimą.

Didele problema laikoma paplitusi akademinio nesąžiningumo kultūra, kuri mažina pasitikėjimą tarp bendruomenės narių, neleidžia užtikrinti kokybiško ir laisvo bendravimo bei realizuoti žinių siekimo noro.