Studentų atstovai

<< Grįžti į pradinį puslapį


Studijų programų komitetas (SPK)

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programos įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

VU VM bakalauro studijų komitetuose yra 2 Tarptautinio verslo studijų programos studentų atstovai ir 1 Verslo finansų studijų programos studentų atstovas.

Tarptautinio verslo:

Verslo finansų:

VU VM magistro studijų komitetuose yra po vieną kiekvienos studijų programos studentų atstovą.

International Project Management:

Tarptautinio verslo finansų:

Skaitmeninės rinkodaros:

MBA Entrepreneurship:

VU VM ginčų nagrinėjimo komisija (GNK)

VU VM Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU VM Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU VM dėstytojai ir 3 studentų atstovai:

VU VM akademinės etikos komisija (AEK)

VU VM Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką. VU VM Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU VM dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

VU SA VM deleguoti studentų atstovai VU VM akademinės etikos komisijoje:

VU VM Taryba

VU VM Taryba priima sprendimus dėl fakulteto studijų organizavimo bei koordinavimo, darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU VM Tarybą sudaro 9 nariai: VU VM direktorė, VU VM dėstytojai, socialiniai partneriai ir 2 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU VM Taryboje:

VU VM studijų kolegija 

Sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA VM deleguotas 1 studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.

VU SA VM studentų atstovas VU VM studijų kolegijoje:

VU VM priėmimo-atestacijos komisija

VU VM Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU VM Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro keli universiteto dėstytojai, socialiniai partneriai ir 1 studentų atstovas.

VU SA VM studentų atstovas VU VM piėmimo-atestacijos komisijoje: