Struktūra

 

Ataskaitinė-Rinkiminė konferencija

Yra aukščiausia VU SA VM savivaldos institucija, kurioje pristatomos ir tvirtinamos metų veiklos, finansinė, revizijos ataskaitos, renkamas VU SA VM Pirmininkas, Valdyba ir studentų atstovai į Ginčų Nagrinėjimo Komisiją, Akademinės Etikos Komisiją ir Studijų Programų Komitetą. Bent kartą per metus šaukiamoje Konferencijoje dalyvauja visi VU SA VM nariai, o jais gali tapti visi VU VM studentai.

Pirmininkas

Yra atsakingas už VU SA VM veiklą. Pirmininkas yra renkamas vienerių metų kadencijai ir negali būti išrinktas daugiau nei du kartus iš eilės. Jo funkcijos:

 • Organizuoja VU SA VM veiklą;
 • Atstovauja VU VM studentams VU VM Taryboje, VU SA Taryboje bei VU SA Parlamente;
 • Bendrauja su VU VM administracija ir stengiasi pasiekti studentams reikšmingų pokyčių;
 • Skiria sričių koordinatorius;
 • Koordinuoja sričių koordinatorių veiklą ir VU SA VM metų veiklos plano įgyvendinimą;
 • Įgyvendina Konferencijos ir Prezidento nutarimus;
 • Rengia finansinį metų planą ir yra atsakingas už jo įgyvendinimą;
 • Vykdo kitas VU SA VM  nuostatuose bei VU SA įstatuose jam priskirtas pareigas.

VU SA VM VALDYBA

Tai kolegialus valdymo organas, renkamas Konferencijos metu. Šiuo metu šis organas neegzistuoja, todėl Pirmininkas atsakingas tiesiogiai VU SA Prezidentui. Valdybos funkcijos:

 • Padeda Pirmininkui ir jo komandai organizuoti VU SA VM metų veiklos planą;
 • Tvirtina bei prižiūri metų veiklos plano įgyvendinimą;
 • Padeda Pirmininkui įvairiais klausimais;
 • Atlieka kitas valdymo funkcijas, taip pat tai, kas nurodyta VU SA Įstatuose ir VU SA VM nuostatuose.

Koordinatoriai

 • Ruošia savo srities metų veiklos planą;
 • Įgyvendina savo srities metų veiklos planą;
 • Vykdo kitas VU SA VM veiklas ir darbus, kuriuos paskiria Pirmininkas.

 

Plačiau apie GNK, AEK ir SPK skaitykite ČIA.