Apeliacija

Vilniaus Universiteto Verslo Mokyklos Ginčų Nagrinėjimo Komisijos (GNK) sudėtyje yra trys studentų atstovybės paskirti atstovai. Jei Jums kyla problemų arba neaiškumų dėl GNK darbo, kreipkitės į studentų atstovybės padalinį savo fakultete ir sužinokite studentų atstovo GNK vardą bei pavardę. Jis/ji suteiks visą Jums reikalingą informaciją.


Apeliacijos pavyzdys.doc

VM_Apeliacijos_forma.doc

Motyvacija

Apeliacija turėtų būti motyvuota. Tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtumėte surašyti visus argumentus, kodėl Jūs nesutinkate su įskaitos arba egzamino įvertinimu arba pagrįsite kitus procedūrinius pažeidimus (aš manau nėra argumentas). Priešingu atveju apeliacija gali būti atmesta.

Priežastys

Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko įvertinimo (egzamino, įskaitos, tarpinio įvertinimo) bei procedūrinių egzaminų pažeidimų. Dėl baigiamųjų egzaminų (diplominio darbo gynimo) įvertinimo apeliacijos nenagrinėjamos.

Terminai

Remiantis tiek apeliacinių komisijų tiek ir VU Studijų nuostatais, VU studentas, nesutinkantis su egzaminavimo tvarka arba įvertinimu, turi teisę per 3 darbo dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo dienos motyvuotu raštu kreiptis į VU VM GNK. Apeliaciją registruoja VU VM akademinės konsultantės. Į pasiūlytą studentų atstovybės galimybę atsižvelgti į objektyvias priežastis, dėl kurių studentas negalėjo pateikti apeliacijos raštu ir pratęsti apeliacijos pateikimo terminą Senato komisija neatsižvelgė. Taigi, nepraleiskite numatyto termino! Nepamirškite, kad iki apeliacijos nagrinėjimo dienos turite teisę peržiūrėti savo egzamino arba įskaitos rašto darbą. Darbai saugomi dalyką dėsčiusio dėstytojo katedroje.

Komisija

Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate egzamino arba įskaitos įvertinimą, apeliacinė komisija paveda dalyko katedros vedėjui sudaryti dalyko specialistų komisiją, kuri per 10 d. pateikia siūlomą darbo įvertinimą apeliacinei komisijai arba apeliacinė komisija gali katedros vedėjo parinktus specialistus pasikviesti į posėdį.

Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate procedūrinius pažeidimus, tai nustačiusi esminius egzamino (įskaitos) procedūrinius pažeidimus, apeliacinė komisija anuliuoja Jūsų egzamino (įskaitos) rezultatą (-us). Anuliavus egzamino rezultatus apeliacinė komisija praneša apie savo sprendimą dekanui bei šio dalyko dėstytojo katedros vedėjui ir įpareigoja jį sudaryti specialistų komisiją egzamino perlaikymui.

Nepamirškite, kad egzaminas (įskaita) turi būti perlaikomas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo apeliacinės komisijos sprendimo.

14 dienų

Prisiminkite, kad apeliacinė komisija turi pateikti savo sprendimą Jums ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo apeliacijos padavimo dienos.

Dėl įvertinimo mažinimo

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog yra numatyta, kad apeliacinė komisija negali mažinti Jūsų darbo įvertinimo. Taigi apeliaciją galite teikti nebijodima balo sumažinimo.

Nepamirškite, kad kol Jūsų fakulteto apeliacinė komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų rezultatais bei egzaminavimo tvarka susiję dekanato (kamieninio padalinio administracijos) sprendimai Jums negalioja.

Plačiau: Vilniaus universiteto (akademinio kamieninio padalinio) studijų rezultatų vertinimo apeliacijos komisijos nuostatuose 

Jei Jums kils papildomų klausimų arba neaiškumų – kreipkitės į Studentų atstovybę!

VM ginčų nagrinėjimo komisija sudėtyje yra šie studentų atstovai: Marijonas Raila (el. paštas: akadem@vm.vusa.lt, Tel: +370 633 89393), Miglė Januševičiūtė (El. paštas: soc@vm.vusa.lt, Tel: +370 671 12060) ir Diana makarovaitė (El. paštas: marketingas@vm.vusa.lt, Tel: +370 679 17558).