Įmokos

 

Studijų įmokos gali būti šios:

 • studijų įmoka, atitinkanti metinę studijų kainą – įmoka lygi metinei studijų kainai;

 • įmoka už dalyką (modulį) – studijų įmoka, kurią moka studentas / klausytojas už pasirinktus studijų dalykus (modulius ar jų dalis) ar asmuo, studijuojantis pagal neformaliojo švietimo programą. Ši įmoka yra lygi studijų kredito kainai padaugintai iš studijų dalyko (modulio ar jo dalies) kreditų skaičiaus;

 • įmoka už dalyką (modulį) – studijų įmoka, kurią moka studentas/klausytojas, eksternu savarankiškai studijavęs akademinių kamieninių padalinių tarybų nustatyta tvarka laikyti leistinus dalykus (modulius). Ši įmoka lygi 25 procentams įmokos už dalyką (modulį);

 • įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą – studijų įmoka už dalyko (modulio) kartojimą, pakartotinį mokslo tiriamojo, kursinio darbo rengimą ir gynimą. Ši įmoka yra lygi studijų kredito kainai padaugintai iš dalyko (modulio) kreditų skaičiaus;

 • dalinė studijų įmoka – studento mokama studijų kainos dalis, nedengiama iš valstybės biudžeto ir lygi Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos (BSI) 4 dydžiams. Taikoma asmenims, priimtiems į Universiteto visiškai ar iš dalies valstybės biudžeto lėšomis apmokamų studijų vietas iki 2009 m.

Studijų įmokos mokėjimas.

Valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis studentas, įstojęs į valstybės finansuojamą vietą nuo 2012 metų, po pirmųjų studijų metų bei kiekvienos vėlesnės kasmet atliekamos pagrindinės žinių patikros, o įstojęs nuo 2009 iki 2012 metų – po pirmųjų dvejų studijų metų (ištęstinių studijų atveju – pabaigęs pusę studijų programos), netenka valstybės finansavimo studijoms, jeigu atitinkamo laikotarpio jo svertinis studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu Universiteto atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio kurso studijų rezultatų vidurkis.

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka studentai, netekę valstybės finansavimo už studijas, už likusias studijas moka tokią studijų kainą, kokia buvo patvirtinta stojimo į Universitetą metais.

Studentai, priimti į I ir II pakopos pirmo kurso valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kainą semestrui turi sumokėti per 5 darbo dienas po studijų sutarties pasirašymo dienos. Studentai, studijuojantys antro ir aukštesnių semestrų valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainą semestrui turi sumokėti iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos. Įmoka už studijų programos dalykų kartojimą turi būti sumokėta iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos. Studijų įmoka už dalyko egzamino laikymą eksternu turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki egzamino laikymo.

Studijų įmokų atidėjimas, sumažinimas ir leidimas mokėti dalimis.

Studijų įmoka, atitinkanti studijų kainą semestrui, ir įmoka už dalyką akademinio kamieninio padalinio leidimu gali būti atidėta, sumažinta ar leista mokėti dalimis. Studentui, pateikusiam prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, gali būti atidėtas dalinės arba visos studijų įmokos sumos mokėjimo terminas iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre). Studijų įmoką gali būti leista mokėti ne daugiau nei trimis dalimis, tačiau pirmoji įmoka negali būti mažesnė nei 30 procentų mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau nei iki einamojo semestro pirmojo mėnesio paskutinės dienos. Atidėjus arba leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas privalo visiškai atsiskaityti su Universitetu iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ar gegužės 1 d. (pavasario semestre).

Studijų įmoka gali būti sumažinta:

 • visų pakopų studijose studijuojančiam Vilniaus universiteto darbuotojui, jo šeimos nariui;

 • aktyviai sportuojančiam ir Universitetą atstovaujančiam studentui;

 • aktyviai Universiteto mokslinėje veikloje dalyvaujančiam studentui;

Visais atvejais studijų įmoka yra sumažinama vienam semestrui ne mažiau nei 30 procentų ir ne daugiau nei 90 procentų. Studijų įmoka gali būti sumažinta ir kitais akademinio kamieninio padalinio tarybos nustatytais atvejais.

Kai studentas studijuoja mažiau kreditų, nei numatyta studijų plane, studijų kaina semestrui yra sumažinama proporcingai anksčiau studijuotų ir einamajame semestre įskaitytų kreditų skaičiui.

Studijų įmokų grąžinimas

Jei valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios studijų kainą semestrui, grąžinamos tokia tvarka:

 • nutraukus sutartį iki studijų semestro pradžios – grąžinama 100% sumokėtos studijų kainos už semestrą, kuriame studentas nestudijavo;

 • nutraukus sutartį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d.) – grąžinama suma, lygi 80 % studijų kainos semestrui;

 • nutraukus sutartį nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.) – grąžinama suma, lygi 60 % studijų kainos semestrui;

 • nutraukus sutartį nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre po balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.), grąžinama suma, lygi 40 % studijų kainos semestrui;

 • nutraukus sutartį nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – grąžinama suma, lygi 20 % studijų kainos semestrui;

 • nutraukus sutartį nuo sausio 1 d. (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d.) ir vėliau, įmoka negrąžinama.

Studentams, klausytojams, kuriems akademinės atostogos buvo suteiktos arba studijos sustabdytos iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre iki vasario 28 d.), grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už einamąjį semestrą.

Prašymai dėl studijų įmokų sumažinimo, atidėjimo, leidimo mokėti dalimis bei grąžinimo teikiami akademinio kamieninio padalinio vadovui.